Wykorzystanie cyfrowych technik projektowania w estetycznych ostatecznych uzupełnieniach implantoprotetycznych - Digital 4/2017

25.03.2018

DIGITAL_4_2017_low
Streszczenie: W artykule opisano wykorzystanie pozycjonomera – szablonu nazębnego do ustalenia prawidłowej angulacji wszczepu wykonanego na podstawie skanu wewnątrzustnego. Przedstawiono wykonanie zabiegu implantacji z jednoczasowym pobraniem skanu przy użyciu scan postu i przesłaniu pliku stl do laboratorium, a następnie wykonanie korony tymczasowej na implancie. Wykonane uzupełnienie protetyczne zostało wyłączone ze zgryzu. Summary: The use of a positioner – tartar template to determine the correct angulation of the implant, made on the basis of an intra-oral scan. Performing the implant with simultaneous scan with a post scan and sending the stl file to the laboratory and then making the temporary crown on the implant. The made prosthetic restoration was excluded from the bite.
Słowa kluczowe: skan wewnątrzustny, stl, korona tymczasowa, implant, szablon. Key words: intraoral scan, stl, temporary crown, implant, surgical.
Zastosowanie tymczasowych uzupełnień implantoprotetycznych ma na celu uformowanie okołowszczepowych tkanek miękkich, a co za tym idzie uzyskanie zadowalającego efektu estetycznego ostatecznego uzupełnienia protetycznego. Osiągnięcie takiego efektu przede wszystkim zależy od pozycjonowania implantu w stosunku do wyrostka zębodołowego. Zbyt duże odchylenie osi implantu w kierunku przedsionkowym lub podniebiennym powoduje brak możliwości wykonania estetycznej pracy implantoprotetycznej. Podstawą sukcesu jest właściwy plan leczenia implantoprotetycznego, ustalony na podstawie wywiadu z pacjentem oraz badań diagnostycznych. Zastosowanie cyfrowych technik projektowania na etapie klinicznym i laboratoryjnym pozwala na skrócenie procesu leczenia i zwiększenie przewidywalności ostatecznego efektu.

WYJŚCIOWA SYTUACJA KLINICZNA
40letni pacjent zgłosił się do kliniki Platinum we Wrocławiu w celu uzupełnienia braku zęba 46. W wywiadzie dowiedzieliśmy się, że ząb został usunięty kilka lat temu z powodu powikłań po leczeniu endodontycznym w innym gabinecie stomatologicznym. Nieobecność zęba w tym miejscu była dyskomfortem dla pacjenta, szczególnie w trakcie spożywania posiłków. Pacjent nie mógł rozgryzać prawą stroną pokarmów, jak również zalegały resztki pokarmowe w tej okolicy.

PLAN LECZENIA
Uzyskanie bardzo dobrych efektów leczenia rzadko jest dziełem przypadku. Musi być efektem profesjonalnego i konsekwentnego podejścia do procedur leczniczych, diagnostyki, komunikacji i planowania.
Po zebranym wywiadzie, analizie CBCT i badaniu, zaproponowano następujące leczenie: wszczepienie implantu Astra EV (Dentsply Sirona) o średnicy 4,2 mm i długości 9 mm (z szablonu implantologicznego) i odbudowa tymczasowa na implancie (obciążenie natychmiastowe).
ETAP CHIRURGICZNY
Szablony chirurgiczne są coraz częściej wykorzystywane w zabiegach implantacji. Wykonywane na podstawie cyfrowych technik szablony chirurgiczne są niepodważalnym narzędziem prawidłowego planowania leczenia w odpowiednim pozycjonowaniu implantów. Takie planowanie zabiegu chirurgicznego po wcześniejszym wykonaniu diagnostyki protetycznej (prothetically driven surgery) musi zakończyć się tylko sukcesem.
W tym przypadku wybrano szablon typu partially limiting umożliwiający określenie toru wprowadzenia tylko dla wiertła pilotowego do osteotomii, a dalszy przebieg zabiegu został przeprowadzony „z wolnej ręki”. Powodem wyboru tego typu procedury były bardzo dobre warunki kostne, jak i otaczających tkanek miękkich.
W znieczuleniu nasiękowym Citocartin 100 (artykaina + epinefryna) wszczepiono implant (Astra EV 4,2 x 9, Dentsply Sirona) w miejsce zęba 46. Uzyskano stabilność pierwotną powyżej 30 Ncm. Warunkiem sukcesu w natychmiastowym obciążeniu implantu koroną tymczasową, która jest niezbędna dla właściwego podparcia brodawek i brzegów dziąsła jest pierwotna stabilność implantu na minimalnym poziomie 25-30 Ncm.
Po zabiegu została wykonana rejestracja skanerem wewnątrzustnym w celu zobrazowania przeciwzgryzu oraz rejestracji zgryzu. Następnie pacjentowi przykręcono odpowiedni scanpost wraz ze scanbody i za pomocą kamery zeskanowano żuchwę. Cyfrowy wycisk został wysłany do laboratorium DentalScan, w którym została zaprojektowana i wyfrezowana korona tymczasowa przykręcana. Praca została wykonana z materiału firmy VITA – VITA CAD-temp. Jest to usieciowany polimer akrylowy z mikrowypełniaczem. Uzupełnienie zostało wklejona na odpowiednią bazę tytanową i cała praca wróciła do gabinetu, gdzie pacjentowi przykręcono pracę.
Zalecenia pozabiegowe obejmowały: stosowanie płukanki z zawartością 0,2% chlorheksydyny 3 razy dziennie, dietę miękką i w razie konieczności środki przeciwbólowe ibuprofen w dawce 600 mg 3 razy dziennie.
PODSUMOWANIE
W niniejszym artykule przedstawiono jedną z możliwości wykorzystania skanera wewnątrzustnego w gabinecie, ale jest ich o wiele więcej. Narzędzie to można zastosować przy wykonywaniu praktycznie każdego rodzaju prac protetycznych – od pojedynczych punktów, poprzez wielopunktowe mosty oraz prace na implantach, kończąc na szynach i łyżkach indywidualnych. Jest również doskonałym narzędziem przy planowaniu i przeprowadzaniu leczenia ortodontycznego.

Skontaktuj się z nami


DentalScan biuro:
Dental Scan Sp. z o.o.
Budynek Sky Tower, 22 p.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
NIP:8992774357
REGON:362528456
KRS:0000579808
DentalScan pracownia protetyczna:
ul. W. Jagiełły 3/9
50-201 Wrocław

infolinia
INFOLINIA:
+48 71 757 00 00
Dentalscan na Youtube Dentalscan na Instagram